د72 :توتنهام 30 ويست هام
د72 : دخول غاريث بيل 
د82

Twitter Date 18/10/2020 Time 7يوم 10س 9د

د72 :توتنهام 30 ويست هام د72 : دخول غاريث بيل د82 : الهدف الأول لـ ويست هام د85 : الهدف الثاني لـ ويست هام د94 : الهدف الثالث لـ ويست هام نهاية المباراة : توتنهام 33 ويست هام

مشاركة الخبر: