إنتقالات 2020/2021

F. Jafari دفاع
F. Jafari
Free Transfer - (14-مارس) - (21-سبتمبر)
R. Sharbati وسط
R. Sharbati
Free Transfer - (27-سبتمبر) - (27-سبتمبر)
M. Mousavi دفاع
M. Mousavi
Free Transfer - (25-سبتمبر)
روح الله سيف الله هجوم
روح الله سيف الله
Free Transfer - (04-يناير) - (21-فبراير)
R. Bouli دفاع
R. Bouli
Free Transfer - (24-أغسطس) - (23-سبتمبر)
رضا ميرزاي هجوم
رضا ميرزاي
Back from Loan - (01-يوليو) - (30-يونيو)
سوروش رفيعي وسط
سوروش رفيعي
Free Transfer - (06-يناير) - (30-يونيو)
يوسف فيكيا وسط
يوسف فيكيا
Free Transfer - (01-يوليو) - (30-يونيو)
موجتابا هاغدوست هجوم
موجتابا هاغدوست
Transfer - (01-يوليو) - (06-أكتوبر)
عبد الله ناصري دفاع
عبد الله ناصري
Free Transfer - (01-يوليو) - (30-يونيو)
محمود متلاغزاده وسط
محمود متلاغزاده
Free Transfer - (23-يوليو) - (01-يناير)
حميد بو حمدان وسط
حميد بو حمدان
Free Transfer - (01-يوليو) - (27-أكتوبر)
ب.رحماني وسط
ب.رحماني
Transfer - (21-يناير) - (30-يونيو)
أوميد خاليدي دفاع
أوميد خاليدي
Transfer - (01-يوليو) - (30-يونيو)
A. Jahan Kohan وسط
A. Jahan Kohan
Free Transfer - (01-يوليو) - (30-يونيو)
مهدي دغغله هجوم
مهدي دغغله
Transfer - (18-يناير) - (30-يونيو)
حسين مالكي هجوم
حسين مالكي
Transfer - (01-يناير) - (30-يونيو)
محمد غازي هجوم
محمد غازي
Transfer - (01-يوليو) - (30-يونيو)
شهاب كارامي وسط
شهاب كارامي
Transfer - (01-يوليو) - (05-فبراير)
م. مسلمان وسط
م. مسلمان
Back from Loan - (01-يوليو) - (02-يوليو)
A. Kalantari وسط
A. Kalantari
Transfer - (01-يوليو) - (30-يونيو)
سوشا ماكاني حارس
سوشا ماكاني
Transfer - (01-يوليو) - (30-يونيو)
محمد مظهري حارس
محمد مظهري
Transfer - (21-نوفمبر) - (30-يونيو)
ف. حاتمي هجوم
ف. حاتمي
Transfer - (21-نوفمبر) - (30-يونيو)
م. موميني هجوم
م. موميني
Transfer - (01-يوليو) - (30-يونيو)
كافيه رضائي هجوم
كافيه رضائي
Transfer - (01-يوليو) - (27-ديسمبر)
سعيد غادامي وسط
سعيد غادامي
Transfer - (01-يناير) - (30-يونيو)